اولین کسانی که به پیشواز ایده‌ها و کسب و کارهای جوان می‌روند

جهان ما بیش از حد پیچیده است و در حال پیچیده شدن. تشویق امروز تو از یک کسب و کاری جوان ممکن بهترین سرمایه‌گذاری برای آینده‌ تو و دیگران باشد؛ چیزی که فعلا انتظارش نمی‌رود.

فضیلت‌های که از بی‌توجهی ما به حاشیه رانده می‌شوند و حاشیه‌های که برجسته می‌گردند

بسیاری از ایده‌های ناب و کسب و کارهای جوان بودند که به دلیل از دست دادن انگیزه نابود شدند. اما بودند و هستند انسان‌های که برای رسیدن به اهدافِ‌شان، کمبود انگیزه را با تلاش هوشمندانه و خستگی‌ناپذیر جبران می‌کنند.