مبارزه با اهمال‌کاری؛ آغاز کردن است که در نهایت از ما انسانی متکامل‌تر و متعالی‌تر می‌سازد.

رسیدن به وضعیت مطلوب دشوار و در بسیاری مواقع ناممکن است. مشکلی که امروز ما را از موقعیت مطلوب دور نگهداشته است، ممکن در آینده نباشد‌. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا مشکلی و یا مشکلات دیگری به آن افزوده نشود. از این‌رو، در بسیاری موارد، با کمال‌گرایی، مهمترین منبع خود؛ یعنی: زمان، را می‌سوزانیم و بس.