انتقادپذیر نبودن صفت منفی یا مثبت؟

«انتقادپذیر بودن» به مانند توصیه‌ای «در راه از بزرگان پیش نرو» و خیلی از توصیه‌های دیگر، اندرزِ گنگ و غیر واضح است. باید دنبال شاخ‌و‌برگ‌های بیشتری این نصیحت گشت، باید تحت شرایط خاص مطالعه و بررسی کرد، با پرسید و خود را بیشتر آگاه کرد.