اگر بفهمی که سیستم چگونه کار می‌کند؛ درسی از فیلم رستگاری در شاوشنگ

تقریباً می‌توان گفت: هر کاری ممکن است، اگر بفهمیم که سستم چگونه کار می‌کند.