دو درس از یک خاطره‌ای قدیمی؛ مشاهده‌ای اوج تمرکز و نهایت نابینایی

ما انسان‌ها تحت شرایط خاص می‌توانیم به اندازه‌ای اوج تمرکز را تجربه کنیم که صدایی، جز حرف مورد نظر، نشنویم و چشم‌ِمان چیزی، جز نقطه تمرکز، نبیند.