اگر دوستی از من درخواست همکاری کند؛ کمک به طراحی پرزنتیشن

کمک به طراحی پرزنتیشن

اگر روزی فرا رسد که دوستی افتخار کمک کردن به‌خودش را، به‌من دهد؛ هرگاه کمک خواستنِ او در امرِ تهیه‌ای محتوا و پیش‌نیازهای سخنرانی یا ارائه باشد؛ و اگر این درخواستِ همکاری در زمینه‌ی کمک به طراحی پرزنتیشن باشد – با اینکه می‌دانم احتمال رُخ‌ دادن همزمانِ این سه رویداد، همانند تجربه‌ی خورشیدگرفتگی و مهتاب‌گرفتگی در عینِ وقت است؛ اما باید بگویم:

آن روز من آماده‌ام و سپاسگزار؛ زیرا یکی از معدود درخواست‌های که می‌توانم با افتخار  قبول کنم و با اطمینانی مبتنی بر  انتظار نتیجه‌ای نسبتا قابل قبول بپذیریم، همین است.