نیمه پُر پیاله را فراموش کرده و به فکر نیمه خالی باشید

ما هیچ وقت به درجه‌ی کمال مطلق نمی‌رسیم. همیشه جایی برای پیشرفت و تکامل است. به‌شرط که ما جرئت پذیرش آن را داشته باشیم.