تاریخچه شهر هوشمند – بخش سوم (ازدیاد مفاهیم: شهر دیجیتال، شهر خبره و شهر فراگیر)

به دنبال دو نوشته‌ی قبلی، این نوشته برای توضیح تاریخچه شکل‌گیری مفهوم شهر هوشمند تولید شده است، که تعریف اصطلاحات شهر دیجیتال، شهر فراگیر و شهر خبره بخش عمده‌ی آنرا تشکیل می‌دهد.