مَسترپروژه‌ی به درازای کل زندگی؛ بخش یک و مقدمه

مأموریت من در زندگی چیست؟

این سوال کوتاه بسیار عمیق است و جواب‌اش به سال‌ها مطالعه و تجربه ضرورت دارد؛ از زندگی چی می‌خواهیم؟؛ و هزینه رسیدن به این خواسته چیست؟