ارتباط

سوالی در ذهن تان خلق شده است؛ فیدبکی دارید؛ مطلبی را می‌خواهید با من شریک کنید؛ صمیمانه پاسخ‌گویی شما هستم.

ایمیل: info@allamehr.com

برای این منظور، راهی دیگر نیز در نظر گرفته شده؛ استفاده از فرم ذیل.