دسته‌ها
امید و زندگی

امید؛ چیزی که همیشه به آن ضرورت داریم و حالا بیشتر از همیشه

تصویر: نویسنده

هر روز اخبارِ ناگوار می‌شنویم، می‌خوانیم یا می‌بینیم. این سیلِ عظیمِ اخبارِ بد با ما چی می‌کنند؟ چی را از ما می‌گیرند؟